Get it on Google Play
Get it on Google Play
Vladimir Ivashov Pvt. Alyosha Skvortsov
 • Like
 • Dislike
Zhanna Prokhorenko Shura
 • Like
 • Dislike
Evgeniy Urbanskiy Wasja
 • Like
 • Dislike
Nikolay Kryuchkov General
 • Like
 • Dislike
Antonina Maksimova The mother
 • Like
 • Dislike
Elza Lezhdey The invalid's wife
 • Like
 • Dislike
Georgiy Yumatov Sergeant
 • Like
 • Dislike
Gennadiy Yukhtin Pavlov
 • Like
 • Dislike
Lev Borisov Soldier
 • Like
 • Dislike
Vladimir Pokrovskiy Sergei Pavlov's Father
 • Like
 • Dislike
Valentina Markova Liza (Pavlov's wife) (as V. Markova)
 • Like
 • Dislike